AFFIDO

AFFIDO

AFFIDO je mikrobiološki preparat koji stimuliše razvoj gljiva koje su već prisutne u okruženju biljke, kao što su Beauveria bassiana, Lecanicillium spp. i mnoge druge. Ove gljive se hrane proteinskim supstancama insekata (fam. Aphididae, fam. Aleyrodidae) kao što su hitin i različiti proteini, pa se na taj način ove štetočine suzbijaju.
AZOFIX

AZOFIX

AZOFIX sadrži mikroorganizme azotofiksatore koji povećavaju dostupnost hranjivih sastojaka koje biljka može da apsorbuje.
BIOFOS PK

BIOFOS PK

BIOFOS PK aktivira i povećava bakterijsku mikrofloru rizosfere, pomaže u pretvaranju neorganskog u organski fosfor i transformaciji hlorida i sulfata u organske karbonate za kalijum.
BIOSTAR TOP

BIOSTAR TOP

BIOSTAR TOP sadrži mlečne proteine i mikroorganizme stimulatore rasta.
COLQUICK

COLQUICK

COLQUICK je proizvod koji biljkama omogućava poboljšanu i povećanu raspoloživost hranjivih materija.
DOMINO

DOMINO

DOMINO sadrži mikroorganizme stimulatore rasta biljaka koji proizvode gibereline, auksine, citokinine, vitamine i druge materije rasta.
GRIPPER

GRIPPER

GRIPPER obezbeđuje prirodnu, funkcionalnu i održivu ekološku ravnotežu, koja sprečava da se štetni insekti na površini biljke-repelentno delovanje i načine štetu
IMPERIAL

IMPERIAL

Il prodotto contiene un pool di microrganismi che, favorendo lo sviluppo di funghi già presenti nell'ambiente come Bacillus subtilis e Bacillus amyloliquefaciens, e riequilibrando la flora microbica presente sulla pianta, permettono uno sviluppo ottimale della crescita vegetativa, predisponendo positivamente la pianta al superamento di tutti gli stress di natura abiotica e biotica. Il loro sviluppo crea un sistema antagonistico inadatto allo sviluppo di agenti patogeni, come il deterioramento del fiore e del frutto.
KAISER

KAISER

KAISER stimuliše biološku aktivnost zemljišta kako bi se unapredio razvoj korenovog sistema biljke
KAPPA-O

KAPPA-O

KAPPA-O podstiče prirodne mehanizme biljke na odbranu od patogena.
KINDOL TOP

KINDOL TOP

KINDOL TOP: proizvod aktivira odbrambene mehanizme biljke protiv različitih abiotičkih i biotičkih faktora.
LECIX

LECIX

LECIX povećava opštu otpornost biljke i ploda.
MAXI STIM

MAXI STIM

MAXI STIM je tečno organsko azotno djubrivo na bazi mešavine aminokiselina biljnog i životinjskog porekla koja je pogodna za primenu na sve vrste useva i zemljišta.
MEBA

MEBA

Il prodotto contiene microrganismi per applicazione sull'apparato radicale e nel suolo che consentono lo sviluppo di funghi come Metarhizium anisopliae, Beauveria bassiana ed altre specie, che si sviluppano con sostanze proteiche e chitiniche presenti anche negli insetti indesiderati.
NAVIGA

NAVIGA

NAVIGA sadrži mikroorganizme koji se nanose preko zemljišta i folijarno. Prisutne gljive hrane se hitinom nepoželjnih insekata (fam. Noctuidae, fam. Tortricidae, Tuta absoluta, juvenilne stadijume stenica) i na taj način ih suzbijaju.
PONEM

PONEM

PONEM je inokulum mikoriznih gljiva koji omogućava, na peskovitim zemljištima koja su siromašna organskom materijom, uz prisustvo vode, razvoj gljiva i drugih koje su antagonisti nematoda.
RADICAL TOP

RADICAL TOP

RADICAL TOP sadrži mikroorganizme, mobilizatore hranljivih elemenata iz nepristupačnih organskih i mineralnih jedinjenja kao što su humusne materije, polisaharidi, proteini, ugljovodonici i druge organske materije.
RESET

RESET

Il prodotto è un insieme di microrganismi che si sviluppano nella parte aerea della pianta favorendo lo sviluppo di muffe e microrganismi utili di vario genere come Aureobasidium pullulans, Rhodopseudomonas e di attinomiceti come Streptomyces lydicus, e molte altre specie creando uno scudo biologico contro la microflora indesiderata.
SEED MAX

SEED MAX

SEED MAX je namenjen za inokulaciju semena pre setve, a podstiče klijanje i povećava produktivnosti useva.
BOMBER

BOMBER

BOMBER sa ovi mikroorganizmi i proteini ponovno uspostavljaju ravnotežu mikrobne flore u životnoj sredini pa tako stimulišu prirodnu samoobranu biljke od patogena
SPECIAL ENERGY

SPECIAL ENERGY

SPECIAL ENERGY je organsko čvrsto djubrivo obogaćeno azotom, sa visokim procentom aminokiselina i peptida kao gradivnih materija biljnih proteina.
SPECIALTHERM

SPECIALTHERM

SPECIALTHERM je mešavina aminokiselina biljnog porekla pogodna za sve biljne vrste. Primenom preparata, usporava se prodor vode u biljnu ćeiju i na taj način štiti od nepovoljnih niskih temperatura.
TOXI TOP

TOXI TOP

TOXI TOP podstiče stvaranje ravnoteže među mikroorganizmima koji su već prisutni na samoj biljci i okolini.